Evaluatie examenpilot wiskunde B vwo 2009-20121103624-1-2013 11:20:56http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Wilmad Kuiper;e.folmer@slo.nl;Lucia Bruning (l.bruning@slo.nl);Wout OttevangerDe experimentele examenprogramma’s wiskunde 2014, zoals ontwikkeld door cTWO, vormden de grondslag voor de examenpilots die in het schooljaar 2009-2010 van start gingen in de vierde klassen van in totaal zestien pilotscholen voor havo en vwo. Deze pilots zijn onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie, uitgevoerd door SLO in opdracht van het ministerie van OCW en in afgestemd met cTWO. De evaluatie richtte zich op beantwoording van de volgende algemene hoofdvraag: In hoeverre heeft de vernieuwing geresulteerd in voor pilotdocenten en -leerlingen haalbare en uitvoerbare wiskundeprogramma's? De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, zeven deelrapportages over de examenpilots wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo. Pdf-bestand
Evaluatie examenpilot wiskunde D havo 2009-2012 1103931-1-2013 12:00:01http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Lucia Bruning (l.bruning@slo.nl);e.folmer@slo.nl;Wout Ottevanger;Wilmad KuiperDe experimentele examenprogramma’s wiskunde 2014, zoals ontwikkeld door cTWO, vormden de grondslag voor de examenpilots die in het schooljaar 2009-2010 van start gingen in de vierde klassen van in totaal zestien pilotscholen voor havo en vwo. Deze pilots zijn onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie, uitgevoerd door SLO in opdracht van het ministerie van OCW en in afgestemd met cTWO. De evaluatie richtte zich op beantwoording van de volgende algemene hoofdvraag: In hoeverre heeft de vernieuwing geresulteerd in voor pilotdocenten en -leerlingen haalbare en uitvoerbare wiskundeprogramma's? De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, zeven deelrapportages over de examenpilots wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo.Pdf-bestand
Logboek Keuzebegeleiding tl-havo : een hulpmiddel voor leerlingen, ouders, docenten en mentoren112123-8-2015 13:57:48http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011 Uit onderzoek is gebleken dat de aansluiting vmbo-tl op vervolgonderwijs niet altijd optimaal is. Vaak blijkt dat leerlingen niet voldoende opleidings- en beroepsbeeld hebben om de juiste vervolgopleiding te kiezen. Leerlingen, ouders en docenten kunnen dit logboek gebruiken als plannings- en begeleidinginstrument tijdens het doorstroomtraject naar havo. Pdf-bestand
Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk - Verkennende studie in opdracht van het Programma 'Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal'1126819-3-2010 11:08:15http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2010Allard StrijkerLeerlijnen komen steeds vaker ter sprake als het gaat over het ontwerpen en ontwikkelen van leerplannen en leermiddelen. Er zijn veel leerlijnen beschikbaar die gericht zijn op verschillende leergebieden, vakken en onderwerpen. Daarbij is sprake van een grote variëteit aan uitgangspunten, perspectieven, vormen, functies, gebruik en doelen. Op de website leerlijnwijzer.nl is een groot aantal producten en diensten beschikbaar waarmee binnen de schoolpraktijk met leerlijnen gewerkt kan worden. Het grote aantal definities van leerlijnen geeft aan dat leerlijnen op verschillende manieren gebruikt worden. De spraakverwarring rondom de leerlijnen maakt het daarom moeilijk op een eenduidige manier met het ontwerp en de ontwikkeling van leerlijnen om te gaan. Steeds meer docenten willen gebruik maken van digitaal leermateriaal. Er zijn verschillende initiatieven om docenten hierbij te helpen. Daarnaast worden samen met andere partijen uit het onderwijsveld naar oplossingen voor bestaande knelpunten gezocht. Dit gebeurt in het programma ‘Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal’. Het doel van het programma is het gebruik van digitaal leermateriaal in het po, vo en mbo te stimuleren. Binnen het programma is geconstateerd dat leerlijnen als een belangrijk instrument gelden bij het ontwikkelen van leermiddelen. SLO is als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling bij verschillende projecten betrokken, waarin leerplannen met leerlijnen vorm worden gegeven. In dit rapport worden leerlijnen gedefinieerd, verschillende aspecten beschreven, voorbeelden van uitwerkingen verschaft en mogelijkheden voor arrangeren aangegeven. Tevens worden aanwijzingen gegeven voor ontwerp en ontwikkeling in de vorm van ontwerpmodellen. Tot slot wordt aangegeven hoe die ontwerpmodellen gevalideerd kunnen worden in vervolgonderzoek. Pdf-bestand
Schoolexamens vmbo : portretten van zes schoolexamens 1143214-4-2011 10:23:29http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Vmbo scholen vinden het belangrijk dat zij de inhoud en de kwaliteit van het schoolexamen goed op orde hebben en houden. Daarmee brengen de scholen tot uitdrukking dat zij grote betekenis toekennen aan de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in hun schoolexamens. Zes scholen laten in deze publicatie zien hoe zij vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende accenten werken aan de verbetering van hun schoolexamens. Daarna wordt ingegaan op de zes stappen van de toetscyclus en de daarbij behorende checklist. Pdf-bestand
Watereducatie leermiddelenanalyse114715-4-2011 11:43:03http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Kuiper, R.;Nahumry, M.;Jeroen Bron;Christine Volkering;José LodewegesDe Stuurgroep Watereducatie streeft ernaar om de aandacht voor het thema water in het Nederlandse onderwijs te vergroten. Aan SLO is in 2010 daarom de opdracht verstrekt om een kaderleerplan te ontwikkelen waarin wordt aangeven welke doelen en inhouden bij watereducatie centraal kunnen staan. Een belangrijke schakel tussen onderwijsinhoudelijke ambities zoals vastgelegd in het leerplan en de praktijk van de klas, wordt gevormd door onderwijsleermaterialen. In deze leermiddelenanalyse is onderzocht in hoeverre de doelen en inhouden uit dit leerplan terugkomen in onderwijsmethodes en additionele lesmaterialen. De opdracht beperkt zich tot het primair onderwijs. Pdf-bestand
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A havo : resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-20162925615-6-2017 10:11:12http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Elvira Folmer;Wout OttevangerDe invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringsproces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek uitgevoerd onder docenten die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe programma. Daarbij is gebruik gemaakt van een docentvragenlijst die bestond uit drie delen: achtergrondkenmerken en nascholing, de onderwijspraktijk (wat doen docenten) en onderwijsbaarheid, toetsbaarheid en haalbaarheid (wat vinden docenten). In dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek betreffende wiskunde A havo opgenomen.Pdf-bestand
Debat in burgerschap : handreiking voor het toepassen van debatvormen in het vmbo 1110914-6-2016 15:39:17993http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Nolet, F.;Ravesloot, C.;Jeroen BronDeze publicatie is het resultaat van een project waarin vijf scholen voor vmbo-onderwijs in samenwerking met SLO hebben verkend hoe debatteren als didactische werkvorm kan worden ingezet in het vmbo. In voorliggende publicatie wordt een relatie gelegd tussen debatteren en actief democratisch burgerschap. Naast deze meer onderwijskundige en theoretische uiteenzetting, is voor en met de deelnemende scholen een set van praktische handreikingen, lesvoorbeelden en instrumenten ontwikkeld. Pdf-bestand
Werken aan vaktaal bij de mens- en maatschappijvakken114052-9-2013 10:12:18394http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Scharten, R,;Vos, B. de;Bart van der Leeuw;Maaike HajerDeze publicatie laat zien hoe de leraar binnen zijn eigen leergebied taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten. Naast deze zijn er nog drie publicaties ontwikkeld die dienst doen als vakspecifieke ondersteuning voor docenten die dagelijks te maken hebben met de spanning tussen gestelde vakdoelen en de taalvaardigheid van leerlingen. Het betreft publicaties voor de vakkenclusters groen vmbo, de talen en exacte vakken. Pdf-bestand
Ruimte en sturing in het onderwijs3916-11-2016 10:19:52900http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2016Gerdineke van SilfhoutDeze notitie wil inzichtelijk maken welke factoren op stelsel- en op schoolniveau van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop curriculumontwikkeling op schoolniveau tot stand komt en welke actoren daarbij betrokken zijn. Pdf-bestand